Banner tren
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI KHOÁ IV

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI KHOÁ IV

Ngày 06 tháng 11 năm 2014. BCH TƯ Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam khóa IV đã họp kỳ thứ 5 tại Thủ đô Hà Nội. Sau khi thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình của Ban Thường vụ, Hội nghị Ban Chấp hành đã nhất trí về một số nội dung chính như sau: