Tin tức
  • Luật số 51/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT

    Luật số 51/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT

    16/03/2014
    Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật người khuyết tật. Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với người khuyết tật.
Đọc nhiều nhất
Chân dung
Google+