Phát triển tổ chức Hội

Tổ chức, công dân Việt Nam có tấm lòng yêu trẻ em tự nguyện đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất, tinh thần cho hoạt động chăm sóc, giáo dục, phục hồi chức năng nhằm góp phần giúp cho trẻ em khuyết tật thoát khỏi khổ đau bất hạnh, hòa nhập với cộng đồng, tán thành Điều lệ Hội đểu có thể trở thành hội viên hoặc thành lập cơ sở thuộc Hội theo quy định của pháp luật.

Thứ Nhất: THÀNH LẬP TRUNG TÂM, NHÀ CỨU TRỢ

TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG HỘI

 

I. Nhà nước khuyến khích các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thành lập cơ sở trợ giúp xã hội để chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng, dạy chữ, dạy nghề cho trẻ em khuyết tật.

II. Hồ sơ thành lập Trung tâm thuộc Hội gồm có:

1. Đơn xin thành lập theo mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 103/2017/NĐ-CP.

2. Phương án thành lập cơ sở.

3. Dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở theo Mẫu số 03b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

4. Bản sao có chứng thực đối với giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc hợp đồng cho thuê, mượn đất đai, cơ sở vật chất và tài sản gắn liền với đất phục vụ cho hoạt động của cơ sở.

5. Phiếu lý lịch tư pháp của các sáng lập viên.

6. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Thẻ căn cước công dân. Đối với sáng lập viên là cá nhân nước ngoài, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các sáng lập viên;

b) Quyết định thành lập hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu, chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức.

Đối với sáng lập viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao quyết định thành lập hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

III. Hồ sơ bổ nhiệm Giám đốc, Chủ nhiệm các cơ sở thuộc Hội gồm có:

1. Phiếu lý lịch tư pháp;

2. Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của chính quyền địa phương;

3. Bản sao Thẻ căn cước công dân. Đối với sáng lập viên là cá nhân nước ngoài, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các sáng lập viên;

4. Giấy khám sức khỏe có giá trị trong 6 tháng gần nhất;

5. Văn bằng giấy tờ khác có liên quan (văn bằng chứng chỉ…);

6. Bản cam kết của Giám đốc, Chủ nhiệm cơ sở (theo mẫu);  

7. Phiếu kê khai danh mục hồ sơ bổ nhiệm.

IV. Trình tự, thủ tục quyết định thành lập

1. Tổ chức, cá nhân có nguyện vọng lập cơ sở trợ giúp trẻ khuyết tật nộp hồ sơ tại Ban Tổ chức Trung ương Hội hoặc qua Bưu điện;

2. Ban Tổ chức đối chiếu với tổ chức tiếp nhận, nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, xác minh báo cáo Chủ tịch Hội;

3. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Tổ chức trình Ban Thường vụ xem xét quyết định. Việc trình quyết định thành lập các cơ sở thuộc Hội gắn liền với trình quyết định bổ nhiệm người điều hành các cơ sở đó./.

Thứ hai: VỀ XIN GIA NHẬP HỘI VIÊN              

Hội xin đón nhận và hoan nghênh mọi tổ chức, công dân Việt Nam có tấm lòng yêu trẻ, tự nguyện đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất, tinh thần giúp các cháu khuyết tật, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện xin gia nhập Hội, hoạt động và sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở của Hội đều được Hội xem xét, công nhận là hội viên chính thức của Hội.

Công dân Việt Nam là người có đóng góp cho công tác chăm sóc, phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật có uy tín nhưng không có điều kiện hoạt động thường xuyên cho Hội, có nguyện vọng và tán thành Điều lệ Hội sẽ được công nhận là hội viên liên kết.

Địa chỉ liên hệ: HỘI CỨU TRỢ TRẺ EM TÀN TẬT VIỆT NAM

Số 51 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243.853.2785 – 0243.562.1094

Email: cuutrotretantat@gmail.com

Website: cuutrotreemtantat.com.vn

 

CÁC MẪU BIỂU

Mẫu số 01

TÊN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC QUẢN LÝ (NẾU CÓ) …
TÊN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CƠ SỞ TGXH (NẾU CÓ)…
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

….., ngày …. tháng ….. năm 20…

 

ĐƠN XIN THÀNH LẬP

 

(Tên cơ sở trợ giúp xã hội đăng ký thành lập) ……………………………..

Kính gửi: ………………………………….

Căn cứ Nghị định số …. /2017/NĐ-CP ngày…tháng… năm… của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội;

Sau khi xây dựng Phương án thành lập:

(Tên cơ sở trợ giúp xã hội đề nghị thành lập)………………………………………..

Chúng tôi gồm (Các sáng lập viên hoặc đại diện theo pháp luật của tổ chức đăng ký thành lập)

1. ……………………………………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………………………………………

Đăng ký thành lập (tên cơ sở trợ giúp xã hội) hoạt động trên phạm vi liên tỉnh/cấp tỉnh/cấp huyện với các nội dung như sau:

1. Tên cơ sở, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, số fax

……………………………………………………………………………………

2. Họ và tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân/ giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/số định danh cá nhân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các sáng lập viên hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức đăng ký thành lập ……………………………………………………………………………

3. Loại hình cơ sở

………………………………………………………………………………………

4. Đối tượng phục vụ

………………………………………………………………………………………

5. Chức năng

………………………………………………………………………………………

6. Các nhiệm vụ của cơ sở

………………………………………………………………………………………

7. Vốn điều lệ; vốn của doanh nghiệp thành lập (vốn đầu tư)

………………………………………………………………………………………

8. Thông tin đăng ký thuế

………………………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật./.

 

Xác nhận của UBND cấp xã nơi cơ sở đăng ký hoạt động

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/
CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Mẫu số 02

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ (NẾU CÓ)…
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
THÀNH LẬP CƠ SỞ TGXH…
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

…., ngày …. tháng …. năm 20 …

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP

(Tên cơ sở trợ giúp xã hội đề nghị thành lập)…………

1. Tên cơ sở, địa chỉ, địa bàn hoạt động: ………………………………………………………

2. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập cơ sở trợ giúp xã hội: ………………………….

3. Mục tiêu và phạm vi, tên gọi đối tượng phục vụ của cơ sở trợ giúp xã hội: ………………………………………………………………………………………

4. Loại hình cơ sở: ……………………………………………………………………………………….

5. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: …………………………………………………

6. Cơ cấu tổ chức bộ máy: ……………………………………………………………………………………….

7. Cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động: ………………………………………………………..

8. Phương án về nhân sự, số lượng người làm việc theo vị trí việc làm: ………………………………………………………………………………………

9. Kinh phí hoạt động (nguồn kinh phí đảm bảo, kinh phí xã hội hóa): ………………………………………………………………………………………

10. Trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị, phương tiện cần thiết để bảo đảm cho cơ sở trợ giúp xã hội hoạt động sau khi được thành lập ……………………………………………………………………

11. Phương án tổ chức và lộ trình triển khai hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội; quy mô, công suất quản lý trường hợp ………………………………………………

  

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Mẫu số 03

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ (NẾU CÓ)…
TÊN CƠ SỞ TGXH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

….., ngày …. tháng ….. năm 20…

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI
(Tên cơ sở trợ giúp xã hội đăng ký thành lập)
……………………………………………………

 

1. Tên cơ sở, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, số fax:

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

2. Người đại diện theo pháp luật của cơ sở:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

3. Họ và tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân (hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác) của các sáng lập viên; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên sáng lập:

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

4. Quyền và nghĩa vụ của thành viên sáng lập:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

5. Vốn điều lệ:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

6. Các nhiệm vụ của cơ sở:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

7. Cơ cấu tổ chức quản lý:

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

8. Thể thức thông qua quyết định của cơ sở; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ:

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

9. Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho cán bộ và nhân viên tại cơ sở:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

10. Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu cơ sở mua lại phần vốn góp:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

11. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

12. Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản của cơ sở:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

13. Thể thức sửa đổi, bổ sung Quy chế của cơ sở:

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

14. Nội dung khác (nếu cần thiết):

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢN CAM KẾT

 

Kính gửi: Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam

Tên tôi là:…………..…………..……………………………………………………

Ngày tháng năm sinh: ……………………….……. …..Giới tính:…….…………..

Quê quán….……………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:………………….……………………………………………….

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………….……..

Số CCCD:…………………….Ngày cấp: …………… Nơi cấp:………….………..

Nơi làm việc :……………………………………………Chức vụ:…………………

Trình độ: …………………..…… Chuyên ngành: ……………………..…………

Điện thoại liên hệ: ………………………………..………………………………….

Tôi cam kết các nội dung sau đây:

1. Tôn trọng và thực hiện Điều lệ Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam.

2. Đoàn kết, xây dựng Trung tâm theo phương án thành lập và quy chế hoạt động đã được phê duyệt theo Quyết định của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam.

3. Thực hiện đúng các qui định của pháp luật, Luật người khuyết tật, Luật trẻ em. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tổ chức và hoạt động của Trung tâm do cá nhân tôi làm Giám đốc.

Nếu vi phạm những điều cam kết trên, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức Hội.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Hà Nội, ngày …… tháng …… năm………..

                                                                                                                                                                                                                                                                     Người làm cam kết

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *