Công văn số 14/HCTTETTVN ngày 26 tháng 01 năm 2024 về chương trình vận động, phát triển hội viên và cơ sở, tổ chức Hội giai đoạn 2024 – 2027

Để xây dựng, phát triển tổ chức Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục, trợ giúp trẻ em khuyết tật vươn lên hòa nhập cộng đồng, căn cứ vào chính sách, pháp luật của Nhà nước, trên cơ sở tổng kết 30 năm hoạt động. Sau khi tổ chức lấy ý kiến căn cứ nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng họp ngày 26/01/2024 Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam ban hành Chương trình vận động, phát triển hội viên và cơ sở, tổ chức Hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *