Văn bản chỉ đạo

Kế hoạch số 26/KH-HCTTETTVN ngày 26 tháng 1 năm 2024 về Kế hoạch công tác của Ban chấp hành, Ban Thường vụ năm 2024

Kế hoạch số 26/KH-HCTTETTVN ngày 26 tháng 1 năm 2024 về Kế hoạch công tác của Ban chấp hành, Ban Thường vụ năm 2024

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội ngày 26/01/2024 đã đánh giá kết quả công tác Hội năm 2023 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2024. Căn cứ Điều lệ Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam được phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-BNV ngày 02/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội đề ra Chương trình công tác năm 2024:

Hướng dẫn số 36/BTV- HCTTETTVN về việc Hướng dẫn thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2023

Hướng dẫn số 36/BTV- HCTTETTVN về việc Hướng dẫn thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2023

Thực hiện Luật Trẻ em và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, Ban Thường vụ Trung ương Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đề nghị các cấp Hội, đơn vị trực thuộc Hội thực hiện một số nội dung sau: