Pháp luật

Luật số 51/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Luật số 51/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật người khuyết tật. Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với người khuyết tật.

Hướng dẫn Nghị định 81/CP và 116/2004/NĐ-CP

Hướng dẫn Nghị định 81/CP và 116/2004/NĐ-CP

Số văn bản: 19/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT.
Nội dung tóm lược:
Hướng dẫn các quy định tại Nghị định 81/CP và Nghị định 116/2004/NĐ-CP, cụ thể về:
– Đối tượng áp dụng.
– Lập, quản lý quỹ việc làm cho người tàn tật.
– Chế độ đối với lao động tàn tật.
– Chính sách, quyền lợi & nghĩa vụ đối với cơ sở dạy nghề, kinh doanh dành cho người tàn tật.
– Kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động tàn tật…

Đẩy mạnh thực hiện các chính sách trợ giúp người tàn tật

Đẩy mạnh thực hiện các chính sách trợ giúp người tàn tật

Số văn bản: 01/2006/CT-TTg.
Nội dung tóm tắt:
Giao trách nhiệm cho các cơ quan Nhà nước trong việc xây dựng, hoàn thiện và thực hiện các chính sách trợ giúp người tàn tật. Trong đó trách nhiệm chính:
– Bộ LĐ-TBXH: Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Pháp Lệnh Người tàn tật; đề xuất những chính sách đối với người tàn tật.
– Bộ Y tế: Xây dựng và triển khai chiến lược chăm sóc người tàn tật, phát hiện sớm dị tật và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; hướng dẫn miễn, giảm viện phí cho người tàn tật nghèo. Phối hợp Bộ LĐ xây dựng các tiêu chí phân loại các dạng khuyết tật…

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người Khuyết tật

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người Khuyết tật

– Số văn bản: 28/2012/NĐ-CP

– Ngày ban hành: 10/4/2012

– Tóm tắt nội dung: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật người khuyết tật về dạng tật, mức độ khuyết tật và xác định mức độ khuyết tật; chính sách xã hội hóa trợ giúp người khuyết tật; nghiên cứu khoa học, đào tạo chuyên gia, kỹ thuật viên, sản xuất trang thiết bị dành cho người khuyết tật; chế độ phụ cấp và chính sách ưu đãi đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật; việc làm cho người khuyết tật; giảm giá vé, giá dịch vụ; thực hiện lộ trình cải tạo công trình công cộng; phương tiện giao thông tiếp cận; bảo trợ xã hội; thành lập, hoạt động, giải thể cơ sở chăm sóc người khuyết tật…