Kế hoạch số 26/KH-HCTTETTVN ngày 26 tháng 1 năm 2024 về Kế hoạch công tác của Ban chấp hành, Ban Thường vụ năm 2024

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội ngày 26/01/2024 đã đánh giá kết quả công tác Hội năm 2023 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2024. Căn cứ Điều lệ Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam được phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-BNV ngày 02/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội đề ra Chương trình công tác năm 2024:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *