Pháp luật

Thông tư 37 về giám định y khoa cho người khuyết tật

Thông tư 37 về giám định y khoa cho người khuyết tật

Tóm tắt nội dung:

Đối tượng và phạm vi áp dụng

Hoạt động của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật

Phương pháp xác định dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật

Hồ sơ đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật

Thủ tục và trình tự thực hiện xác định và xác định lại mức độ khuyết tật

Thủ tục và trình tự cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Giấy xác nhận khuyết tật

Đổi, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận khuyết tật

Thủ tục và trình tự đổi, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận khuyết tật

Kinh phí thực hiện

Nội dung và mức chi

Chế độ báo cáo

Điều khoản thi hành

Trách nhiệm thi hành

Chính sách đối với cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật

Chính sách đối với cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật

Số văn bản: 51/2008/QĐ-TTg.
Nội dung tóm lược: Bao gồm các quy định:
– Khái niệm cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật
– Những chính sách ưu đãi cụ thể dành cho cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật: Ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất, cho vay vốn, hỗ trợ tài chính từ quỹ việc làm của người khuyết tật…

Phê duyệt đề án

Phê duyệt đề án

Phê duyệt đề án “Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em tàn tật nặng, trẻ em là nạn nhân của chất độc hoá học và trẻ em nhiễm HIV/AISD dựa vào cộng đồng giai đoạn 2005-2010”
Số văn bản: 65/2005/QĐ-TTg.
Nội dung tóm lược: bao gồm các nội dung:
– Đối tượng của đề án.
– Mục tiêu, nhiệm vụ của đề án.
– Các giải pháp nhằm chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em tàn tật nặng, trẻ em là nạn nhân của chất độc hoá học và trẻ em nhiễm HIV/AIDS.

Phê duyệt đề án Trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2006-2010

Phê duyệt đề án Trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2006-2010

Số văn bản: 239/2006/QĐ-TTg.
Nội dung tóm lược: bao gồm các nội dung:
– Các chỉ tiêu chính.
– Mục tiêu, nhiệm vụ của đề án.
– Các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người tàn tật; từng bước tạo điều kiện cho người tàn tật tham gia bình đẳng vào các hoạt động của xã hội; xây dựng môi trường xã hội ngày càng chăm lo tốt hơn quyền lợi của người tàn tật.