Đề nghị các đơn vị thông báo cho cán bộ, công nhân viên để nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi Luật Đất đai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *