Hướng dẫn số 36/BTV- HCTTETTVN về việc Hướng dẫn thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2023

Thực hiện Luật Trẻ em và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, Ban Thường vụ Trung ương Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đề nghị các cấp Hội, đơn vị trực thuộc Hội thực hiện một số nội dung sau:

    1. Phối hợp với các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã hội và nhân dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trẻ em; tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động đến từng gia đình trẻ em khuyết tật, người khuyết tật, khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; đồng thời chú trọng tuyên truyền đến các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, thiểu số, vùng xã đảo về công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức trong xã hội về quyền của người khuyết tật nói chung trẻ em khuyết tật nói riêng, chống kỳ thị, phân biệt đối xử, bạo lực về giới, hành vi kỳ thị phân biệt đối xử với trẻ em khuyết tật, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Trách nhiệm của xã hội, của các cấp chính quyền đoàn thể đối với công tác chăm lo, trợ giúp người khuyết tật, trẻ em khuyết tật tạo điều kiện, cơ hội để người khuyết tật, trẻ em khuyết tật phấn đấu vươn lên hòa nhập xã hội, tự lập cuộc sống.

 Tuyên truyền về vai trò, nhiệm vụ vị trí của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, việc làm tốt, gương tiêu biểu của các tổ chức, cá nhân.

    2. Phối hợp tổ chức chương trình “Đồng hành cùng trẻ em nghèo, khuyết tật” do Trung ương Hội chữ Thập đỏ Việt Nam chủ trì triển khai. Vận động cán bộ, hội viên các đơn vị tích cực tham gia ủng hộ cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia (Cổng 1400) Từ ngày 12/5/2023 đến hết ngày 10/7/2023, cú pháp nhắn tin: TE gửi 1406 (20.000đ/tin nhắn); ủng hộ qua App thiện nguyện, tài khoản tiếp nhận:

Số tài khoản: 2022

Tên tài khoản: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Tại Ngân hàng: Thương mại Cổ phần Quân đội MB

Cú pháp ủng hộ: YEU TRE

    3. Các đơn vị, Trung tâm, Nhà cứu trợ, tổ chức thuộc Hội phát huy vai trò, trách nhiệm của mình chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn; triển khai dạy chữ, dạy nghề, hướng nghiệp cho trẻ khuyết tật, trẻ tự kỷ; khám chữa bệnh, phẫu thuật, chỉnh hình, luyện tập, phục hồi chức năng, phối hợp với gia đình, xã hội tư vấn, giúp trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng.

   Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị an toàn với trẻ em khuyết tật” do Hội phát động đầu năm. Phát triển tổ chức, kết nạp thêm hội viên mới và thành lập mới các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Hội, tăng số lượng các cháu khuyết tật được các cơ sở của Hội tư vấn, trợ giúp, chăm sóc.

   4. Tiếp tục thực hiện và nhân rộng phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến địa bàn dân cư; gắn kết tiêu chí về thực hiện quyền trẻ em với đánh giá nông thôn mới, đô thị văn minh; phát hiện, biểu dương, nhân rộng các sáng kiến, mô hình, kinh nghiệm và gương người tốt, việc tốt trong thực hiện quyền trẻ em do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, những tấm gương của các tổ chức, cá nhân với tấm lòng hảo tâm đùm bọc trợ giúp các trẻ em khuyết tật. Đề nghị các cấp biểu dương, động viên, khen thưởng kịp thời.

   5. Hưởng ứng các hoạt động của Trung ương Hội trong năm và tháng 6/2023, tham gia Hội thảo lan tỏa yêu thương, trợ giúp các cháu khuyết tật và Hội nghị tập huấn cán bộ, hội viên đang làm công tác điều trị, chăm sóc, nuôi dạy, trợ giúp trẻ em khuyết tật tại các cơ sở của Hội đạt kết quả thiết thực. Bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật, các chương trình kế hoạch, đề án của Nhà nước về người khuyết tật, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội theo Điều lệ, đúc kết kinh nghiệm đề ra cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả từ các cơ sở của Hội.

    Ban Thường vụ Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đề nghị các Trung tâm, Nhà Cứu trợ, Các đơn vị thành viên trực thuộc Hội căn cứ tình hình và điều kiện thực tế của địa phương chủ động phối hợp và tổ chức các hoạt động bảo vệ và chăm sóc, giáo dục trẻ em; báo cáo kết quả tháng hành động vì trẻ em gắn liền với báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023 gửi về Văn phòng Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam (Số 51 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Email: Cuutrotretantat@gmail.com) trước ngày 10/7/2023để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam./.

 

Nơi nhận:  

– Ban Dân vận TW, Bộ Lao động TB&XH, TWMTTQVN, TW Hội chữ thập đỏ VN;

– BTV Hội Cứu trợ TETTVN;

– Các vị UVBCH Hội, Hội Cứu trợ TEKT TP Hà Nội; Hội CTTETT TP Hồ Chí Minh; Giám đốc các Trung tâm cứu trợ; Chủ nhiệm các nhà cứu trợ; Tạp chí Tính Thương và Cuộc sống; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Hội;

– Lưu: VT.

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG

HỘI CỨU TRỢ TRẺ EM TÀN TẬT VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

Ngô Sách Thực

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *