Kế hoạch số 19-KH/HCTTETTVN ngày 24/3/2023 về kế hoạch công tác năm 2023 của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam

I. Căn cứ pháp lý

          1. Điều lệ Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam được phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-BNV ngày 07/03/2011 của Bộ trưởng Bội Nội vụ;

          2. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Ban chấp hành trung ương hội khóa VI;

          3. Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật;

          4. Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025.

          5. Quyết định 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030;

          6. Căn cứ kết quả công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác của Hội năm 2023 được Ban Chấp hành Hội họp mở rộng thông qua ngày 16 tháng 3 năm 2023.

II. Kế hoạch công tác năm 2023

1. Công tác tuyên truyền

1.1.Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức trong xã hội về quyền của người khuyết tật nói chung trẻ em khuyết tật nói riêng, chống kỳ thị, phân biệt đối xử, bạo lực về giới; trách nhiệm của xã hội, của các cấp chính quyền đoàn thể đối với công tác chăm lo, trợ giúp người khuyết tật, trẻ em khuyết tật tạo điều kiện, cơ hội để người khuyết tật, trẻ em khuyết tật phấn đấu vươn lên hòa nhập xã hội, tự lập cuộc sống giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Tuyên truyền vận động về vai trò vị trí của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, nhằm thu hút thêm hội viên mới và thành lập mới các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Hội

1.2. Hình thức, phương pháp: Thông qua Tạp chí tình thương và cuộc sống, trang tin điện tử, phát tờ rơi, tuyền hình trực tiếp.

1.3. Biểu dương thắp sáng niềm tin các cháu khuyết tật vào dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 hoặc rằm tháng 8/2023.

2. Công tác phát triển Hội

2.1. Phát triển hội viên, tình nguyện viên.

– Phấn đấu đến hết năm 2023 có thêm 500 – 1000 hội viên tập thể và hội viên cá nhân.

2.2. Thành lập mới 1-2 cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Hội.

3. Công tác Hội

3.1. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, cộng tác viên

a) Nội dung tập huấn:

 – Pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người khuyết tật, trẻ em khuyết tật.

 – Kỹ năng chăm sóc trợ giúp, phục hồi chức năng, phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực về giới, giảm nhẹ thiên tai đối với trẻ em khuyết tật và các chương trình liên quan trợ giúp người khuyết tật, trẻ em khuyết tật.

b) Đối tượng tập huấn: Cán bộ nhân viên cộng tác viên đang trực tiếp chăm sóc, trợ giúp trẻ em khuyết tật tại các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Hội.

c) Số lớp: 2-3 lớp.

3.2. Hội thảo về nội dung: 30 năm lan tỏa yêu thương, giúp đỡ trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng.

Thời gian Quý III năm 2023.

3.3. Tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc trợ giúp, phục hồi chức năng đối với trẻ em khuyết tật giữa các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Hội.

3.4. Tổ chức hội thi tiếng hát hội viên lần thứ 3 (có hướng dẫn cụ thể).

3.5. Tổ chức kỉ niệm 30 năm thành lập Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam (có kế hoạch, chương trình cụ thể).

4. Công tác thi đua khen thưởng

4.1. Phát động phong trào thi đua trong các cấp tổ chức Hội và hội viên làm nhiều việc tốt lập thành tích chào mừng 30 năm ngày thành lập Hội 4/12/1993- 4/12/2023.

4.2. Tiến hành các thủ tục đề nghị Nhà nước tặng Huân chương hạng Nhất đối với Hội, nhân 30 năm ngày thành lập Hội 4/12/1993- 4/12/2023.

4.3. Tiến hành các thủ tục đề nghị tặng Kỷ niệm chương và các hình thức khen thưởng đối với những tổ chức, cá nhân có công trong công tác trợ giúp trẻ em khuyết tật nhân 30 năm ngày thành lập Hội 4/12/1993- 4/12/2023.

5. Công tác kiểm tra

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật đối với trẻ em khuyết tật và Điều lệ Hội tại các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Hội.

– Xử lý kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại tố cáo.

– Năm 2023 tổ chức kiểm tra 2-3 đơn vị thuộc Hội.

6. Công tác kiện toàn tổ chức Hội

6.1. Kiện toàn Ban Chấp hành trung ương Hội khóa VI

– Bổ sung Ban lãnh đạo Hội (Chủ tịch, các Phó chủ tịch).

– Thành lập một số đơn vị theo Nghị quyết Đại hội BCH khóa VI

6.2. Kiện toàn tổ chức Tạp chí tình thương và cuộc sống.

– Bổ sung lãnh đạo Tạp chí (Tổng biên tập) và Văn phòng đại diện ở Thành phố Hồ Chí Minh.

– Thành lập trang tin điện tử thuộc Hội.

– Tạp chí Tình thương và cuộc sống bảo đảm ra 2 tháng một số.

7. Hợp tác quốc tế

– Tiếp tục giữ mối quan hệ truyền thống vốn có giữa Hội với Tổ chức HELPING Việt Nam Children (HVNC) về phục hồi chức năng đối với trẻ em khuyết tật.

– Tùy theo điều kiện, hoàn cảnh để phát triển thêm quan hệ hợp tác với một số tổ chức quốc tế khác như UNICEF, Cơ quan phát triển Liên Hợp quốc UNDP…

8. Một số công tác khác

– Phấn đấu năm 2023 vận động 10 – 15 tỷ đồng (bao gồm tiền mặt và hiện vật) hỗ trợ trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. 

– Tham gia các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới,v.v.

      Ban Chấp hành Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đề nghị và kêu gọi các Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Hội, các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Hội và toàn thể hội viên phát huy tinh thần đoàn kết, tự chủ, nhân ái và kết quả công tác năm 2022 ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu năm 2023, lập thành tích chào mừng ba mươi năm thành lập Hội, chào mừng các sự kiện lớn của Đất nước.

 

 

Nơi nhận: 

– Các Ủy viên BCH;                                                     

– Tạp chí Tình thương và cuộc sống;

– Các Trung tâm, Nhà cứu trợ, đơn vị thuộc Hội;

– Các Bộ: NV,LĐTBXH;

– Lưu VP.                                                                  

     

                                                    

TM. BAN CHẤP HÀNH TW HỘI

CHỦ TỊCH

 

 (Đã ký)

 

Ngô Sách Thực

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *