Kiểm tra chất lượng xe môtô, 3 bánh dành cho người tàn tật

Số văn bản: 03/2008/QĐ-BGTVT
Nội dung tóm lược: Quy định cụ thể về kiểm tra các bộ phận của xe nhằm đảm bảoyêu cầu kỹ thuật của xe môtô, xe 3 bánh dành cho người khuyết tật

  • CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 03/2008/QĐ-BGTVT

NGÀY 22 THÁNG 02 NĂM 2008

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT, LẮP RÁP, NHẬP KHẨU XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY BA BÁNH DÙNG CHO NGƯỜI TÀN TẬT

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

          Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001;

          Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

          Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

          Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người tàn tật “.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày,  kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục  Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải (Giao thông công chính), Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

  BỘ TRƯỞNG

 

 

Hồ  Nghĩa Dũng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *