NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ NHẤT BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI (Khóa V)

Ngày 18 tháng 3 năm 2016, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam khóa V (nhiệm kỳ 2015 – 2020) đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất. Dự hội nghị có 30 ủy viên Ban Chấp hành (vắng 3 ủy viên có lý do).
Hội nghị đã nghe Phó chủ tịch, Tổng Thư ký Nguyễn Bá Duyệt, thay mặt Ban Thường vụ trình các dự thảo về Qui chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa V; Về tổ chức của Ban Chấp hành và phân công nhiệm vụ các ủy viên Ban Chấp hành; Về nội dung công tác Hội toàn khóa và chương trình công tác Hội năm 2016; Về qui chế làm việc của Văn phòng Trung ương Hội. Hội nghị đã thảo luận một cách dân chủ, thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến xây dựng và ra quyết nghị:

       Ngày 18 tháng 3 năm 2016, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam khóa V (nhiệm kỳ 2015 – 2020) đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất. Dự hội nghị có 30 ủy viên Ban Chấp hành (vắng 3 ủy viên có lý do).

       Hội nghị đã nghe Phó chủ tịch, Tổng Thư ký Nguyễn Bá Duyệt, thay mặt Ban Thường vụ trình các dự thảo về Qui chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa V; Về tổ chức của Ban Chấp hành và phân công nhiệm vụ các ủy viên Ban Chấp hành; Về nội dung công tác Hội toàn khóa và chương trình công tác Hội năm 2016; Về qui chế làm việc của Văn phòng Trung ương Hội. Hội nghị đã thảo luận một cách dân chủ, thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến xây dựng và ra quyết nghị:

 

1- Thông qua qui chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa V, trong đó hợp chung qui chế hoạt động của Ban Thường vụ vào thành một chương trong qui chế hoạt động của Ban Chấp hành, lấy tên là qui chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam khóa V (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

– Thông qua qui chế hoạt động của Ban Kiểm tra Trung ương Hội.

– Giao cho Ban Thường vụ xem xét thông qua qui chế làm việc của Văn phòng Trung ương Hội.

– Hội nghị giao cho Ban Thường vụ căn cứ các ý kiến của Ban Chấp hành chỉnh sửa ngôn từ cho chuẩn mực, hoàn thiện để ban hành.

2 – Hội nghị quyết định theo đa số (19/33)

a) Thành lập 4 Ban chuyên đề giúp việc Ban chấp hành theo 4 nhóm công việc như Ban Thường vụ đã trình Hội nghị – gồm Ban chuyên môn, Ban kinh tế tài chính, hậu cần,  Ban tuyên truyền vận động tài trợ, ban tổ chức và phân công các uỷ viên Ban chấp hành hoạt động trong 4 ban này. Do điều kiện khó khăn về kinh phí và nhân lực hoạt động như hiện tại, hội nghị thống nhất kêu gọi các Ban tự thu xếp điều kiện và phương tiện hoạt động,  văn phòng Trung ương Hội hỗ trợ trong phạm vi có thể. Giao cho Ban thường vụ triệu tập hội nghị lần đầu của các ban để hoàn thiện công tác tổ chức và thống nhất chương trình, phương thức hoạt động.

b) Việc phân công nhiệm vụ của Phó chủ tịch , do chủ tịch Hội quyết định (theo điều 17 Điều lệ Hội).

3 – Không thành lập bộ phận Thường trực Ban Thường vụ (gọi tắt là Thường trực Hội) nhằm phát huy trách nhiệm cá nhân của các chức danh lãnh đạo Hội trong công tác. Khi có công việc cần sự tham gia của một số Uỷ viên Ban Thường vụ thì Chủ tịch,( hoặc Phó Chủ tịch được Chủ tịch Uỷ quyền) mời đích danh và các uỷ viên Ban Thường vụ được mời có trách nhiệm tham gia, hoàn thành nhiệm vụ được giao (biểu quyết 30/33).

4 – Thông qua nội dung những công tác cơ bản của Hội nhiệm kỳ từ  năm 2016 đến năm 2020 và chương trình công tác Hội năm 2016.

5 – Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên đoàn kết, phấn đấu, vượt qua các thách thức, khó khăn, hoàn thành chương trình công tác Hội và tích cực hưởng ứng có hiệu quả phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong toàn Hội.

 

 PV

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *